Τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας είναι σύγχρονες μονάδες που σκοπό έχουν την προαγωγή της ψυχικής υγείας του πληθυσμού, την θεραπεία της ψυχικής νόσου καθώς και την αποκατάσταση εκεί όπου ήδη έχει υπάρξει σοβαρή ψυχική διαταραχή. Έχουν καθορισμένη περιοχή ευθύνης ώστε να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης τοπικής κοινωνίας. Είναι γνωστό και παραδεκτό πλέον ότι οι χειρισμοί και σ΄αυτό το επίπεδο –του κοινωνικού περιβάλλοντος- είναι απαραίτητοι και σημαντικοί στην αντιμετώπιση της ψυχικής νόσου.